konin facebook

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Urządu Miejskiego w Koninie

Urząd Miejski w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gospodarka.konin.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:2017-05-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-11-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: --
 • E-mail: --
 • Telefon: --

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: --
 • Adres: --
 • E-mail: --
 • Telefon: --

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny budynek Urzędu Miejskiego

Adres: plac Wolności 1 Konin

Główny budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się następujące wydziały:
Biuro Obsługi Interesanta, Kasa Urzędu Miejskiego, Prezydent oraz Zastępcy Prezydenta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Obsługi Inwestora, Wydział Organizacyjny i Kadr, Wydział Podatków i Opłat, Biuro Prezydenta Miasta, Wydział Budżetu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Informatyki, Wydział Księgowości, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Prawny 
i Zamówień Publicznych, Skarbnicy Miasta.

Opis dostępności architektonicznej głównego budynku Urzędu Miejskiego:

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne od strony placu Wolności jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody (pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowo żółtym pasem). Wejście od strony ulicy Wojska Polskiego jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku urzędu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem. Drzwi otwierają się automatycznie, a na wyższy poziom osoby o ograniczonej mobilności mogą dostać się za pomocą platformy przyschodowej. Obok znajdują się schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Hol i korytarz na wysokim parterze jest dostępny. Kasa Urzędu Miejskiego jest 
w głównym holu. W głębi korytarza jest Biuro Obsługi Interesanta. Schody są oznaczone. Nie można wjechać wózkiem na wyższe kondygnacje. 
Nie ma windy na wyższe piętra. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania 
z urzędnikiem wydziału, który pracuje na wyższych piętrach i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji interesanta.

Opis innych dostosowań takich, jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

platforma zamontowana jest przy schodach, prowadzących z poziomu zero na poziom wyższy - wejście od strony ulicy Wojska Polskiego. Pętla indukcyjna w kasie oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
Toaleta nie jest dostosowana.
W budynku nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem Urzędu Miejskiego – wjechać można od ulicy Wojska Polskiego. Miejsce postojowe jest oznaczone oraz w całości dostosowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Koninie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online w Urzędzie Miejskim w Koninie – dotyczy wszystkich obiektów
Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym interesantem w Urzędzie Miejskim (w każdym obiekcie) 
w Koninie jest pani Katarzyna Kupińska, która posługuje się językiem migowym (tu znajdziesz podstawowe informacje w polskim języku migowym https://www.konin.pl/index.php/informacja-dla-osob-nieslyszacych.html

Zgłoszenia można dokonać także w następujący sposób:
wysłać e-mail na adres: sekretariat@konin.um.gov.pl,
albo zgłosić zapotrzebowanie telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numer telefonu: 63 2401273 lub 63 2401226 (są to numery do Biura Obsługi Interesanta). 

Do głównego budynku Urzędu Miasta można dojechać:

autobusem MZK do przystanku GRUNWALDZKA, a następnie przejść ulicą Śliską do Placu Wolności,
samochodem - jadąc ulicą Wojska Polskiego bezpośrednio na wewnętrzny dziedziniec/parking głównego budynku Urzędu Miasta.

Adres: ulica Stanisława Staszica 17

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Opis dostępności architektonicznej budynku:

Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście główne od ulicy Stanisława Staszica jest dostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem. Drzwi mają próg, który nie przekracza 2 cm wysokości.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się na jednym poziomie. Korytarz jest dostępny, w obiekcie nie ma schodów.

Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: jest pochylnia przed wejściem, nie ma pętli indukcyjnej. Toaleta jest dostosowana.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Uwaga - parkowanie jest utrudnione. Przy obiekcie, na ulicy Staszica nie ma miejsc parkingowych. Niewielki, wewnętrzny parking znajduje się na dziedzińcu za budynkiem (wjazd od ulicy Jana Kilińskiego). Nie ma jednak wyznaczonego miejsca dla osoby z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Miejski Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Koninie.
Do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności można dojechać: 
autobusem MZK do przystanku STASZICA, 
samochodem najlepiej od ulicy Wojska Polskiego, przez Urbanowskiej, Kilińskiego do ulicy Staszica.


Adres: plac Wolności 6

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Wydział Spraw Obywatelskich.

Opis dostępności architektonicznej budynku:

Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście główne od strony Placu Wolności jest niedostępne dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody – jest to 7 nieoznaczonych stopni.
Wejście dla osób ze szczególnymi potrzebami, które znajduje się kilkanaście metrów w lewo od wejścia głównego jest dostępne. Na poziom wyższy, czyli na wysoki parter można dostać się schodami lub za pomocą platformy: mogą nią wjechać osoby na wózkach, rodzice z dziećmi w wózku oraz inne osoby, które potrzebują takiego usprawnienia. To wejście jest na co dzień zamknięte, jednak przy drzwiach znajduje się dzwonek do wezwania pracownika, który otwiera drzwi, uruchamiając elektryczną platformę, pozwalającą dostać się na wysoki parter.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wydział Spraw Obywatelskich mieści się na jednej kondygnacji. Korytarz na  wysokim parterze jest dostępny. 

Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: jest  platforma zamontowana jest przy wejściu dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta nie jest dostosowana.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na Placu Wolności, na miejscu postojowym wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce nie jest oznaczone kolorem niebieskim. Na Plac Wolności można wjechać od ulicy Wojska Polskiego lub od ulicy Wiosny Ludów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Wydział Spraw Obywatelskich w Koninie. 


Do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Koninie można dojechać: 
autobusem MZK do przystanku GRUNWALDZKA, a następnie należy przejść ulicą Śliską do Placu Wolności – jest to kilkaset metrów,
samochodem można dojechać od strony ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio do Placu Wolności. Można także dojechać od ulicy Wiosny Ludów.

Adres: ulica Obrońców Westerplatte 2 

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego. 

Opis dostępności architektonicznej budynku: 

Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście główne jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózku. W drzwiach jest próg przekraczający 2 cm wysokości. Szerokość drzwi wejściowych, to około 60 cm. Na pierwsze piętro prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz na parterze oraz pierwszym piętrze jest dostępny tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się na przykład na wózku jest niedostępny.
Korytarz/hol główny znajduje się na parterze. Na pierwsze piętro można się dostać wyłącznie schodami, które są nieoznakowane. Na parterze, czyli w holu głównym znajduje się dzwonek. Po jego uruchomieniu pracownik urzędu ma obowiązek zejścia do osoby ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma windy.

Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma platformy, nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta nie jest dostosowana.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce nie jest oznaczone kolorem niebieskim. Parking jest  publiczny, ogólnodostępny. Znajduje się u zbiegu ulic Zofii Urbanowskiej i Obrońców Westerplatte - naprzeciwko USC.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do obiektu Urzędu Stanu Cywilnego w Koninie.


Do Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Obrońców Westerplatte 2 w Koninie można dojechać: 
autobusem MZK do przystanku GRUNWALDZKA, następnie przejść około 500 metrów ulicą Gwoździarską, 3 Maja, Kramową, przez Plac Zamkowy do ulicy Obrońców Westerplatte,
samochodem można dojechać od strony ulicy Warszawskiej przez Wojska Polskiego, most Toruński, Zofii Urbanowskiej do Obrońców Westerplatte. Natomiast od strony mostu Unii Europejskiej można dojechać ulicą Nadrzeczną, Zofii Urbanowskiej do Obrońców Westerplatte.


Adres: ulica Wojska Polskiego 2 

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się następujące wydziały:
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Gospodarki Komunalnej,  Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Audytu i Kontroli, Wydział Spraw Lokalowych, Biuro Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta, służba BHP, Inspektorzy Ochrony Danych.

Opis dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Wojska Polskiego 2:

Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście główne znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu obiektu i jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową – wysokość progu 
w drzwiach wejściowych wynosi około 5 cm. Drzwi wejściowe mają około 85 cm szerokości. Na wyższe piętra, do poszczególnych Wydziałów UM, prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wydziały Urzędu Miejskiego mieszczą się na wszystkich piętrach, na które można się dostać wyłącznie schodami. W budynku nie ma windy. Korytarze znajdują się na wysokim parterze oraz pierwszym i drugim piętrze. 
Korytarze na poszczególnych piętrach są dostępne tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się na wózku są niedostępne. Jednak istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem z wydziału, który znajduje się na niedostępnych piętrach.

Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma platformy, nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta nie jest dostosowana.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce nie jest oznaczone kolorem niebieskim.
Miejsce postojowe jest na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miejskiego – można wjechać bezpośrednio z ulicy Wojska Polskiego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do obiektu Urzędu Miejskiego, znajdującego się przy ulicy Wojska Polskiego 2.
 
Do budynku Urzędu Miasta przy ulicy Wojska Polskiego 2 w Koninie można dojechać: 
autobusem MZK do przystanku WARSZAWSKA, następnie pieszo około 500 metrów ulicą Wojska Polskiego,
samochodem ulicą Warszawską, następnie skręcić w ulicę Wojska Polskiego. Można także dojechać od południa, czyli ulicą Kościelną, Wodną do Wojska Polskiego.


Adres: ulica 3 Maja 21
Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się następujące wydziały: Wydział Rozwoju i Inwestycji, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Opis dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 
3 Maja 21:

Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście przez bramę główną od ulicy 3 Maja jest dostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami. Do obiektu prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem. Drzwi mają próg, który nie przekracza 2 cm wysokości.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku nie ma windy. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń. Korytarz na pierwszym i drugim piętrze jest dostępny tylko dla osób, które mogą wejść na poszczególne piętra. 
Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem z wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

Opis dostosowań takich jak na przykład pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma platformy, pochylnia jest tylko przy wejściu do obiektu, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta nie jest dostosowana.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Uwaga - utrudnione parkowanie. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zaparkować swój pojazd na początku ulicy Wiosny Ludów. 
Jest to kilkadziesiąt metrów od budynku Urzędu Miejskiego. Parking jest ogólnodostępny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Koninie, w którym mieszczą się wymienione wyżej wydziały.

Dojazd do wydziałów mieszczących się przy ulicy 3 Maja 21:
autobusem MZK do przystanku GRUNWALDZKA, następnie pieszo ulicą Gwoździarską do ulicy 3 Maja,
samochodem ulicą Grunwaldzką, Kościelną do 3 Maja.


Adres: ulica 3 Maja 1 – 3


Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Centrum Organizacji Pozarządowych.
Opis dostępności architektonicznej budynku Centrum Organizacji Pozarządowych:


Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście główne znajduje się od ulicy 3 Maja i jest dostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami. Drzwi mają próg, który nie przekracza 2 cm wysokości.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz, toaleta oraz pomieszczenia biurowe znajdują się na podwyższonym parterze i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 
W korytarzu znajduje się platforma do transportu osób na wózku.
Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami. Dodatkowo przed dolnym i górnym stopniem zamontowana jest faktura bezpieczeństwa. 
Na całej powierzchni COP zamontowane są fakturowe oznaczenia nawierzchni, pozwalające osobom z dysfunkcjami wzroku dotrzeć w dowolne miejsce, czyli do sali konferencyjnej, biura oraz toalety.

Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: jest platforma, nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta jest dostosowana.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem, czyli na Placu Wolności. Można dojechać od strony ulicy Wojska Polskiego lub od ulicy Wiosny Ludów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Centrum Organizacji Pozarządowych 
w Koninie. 

Do budynku Urzędu Miasta przy ulicy 3 Maja 1-3 w Koninie można dojechać: 
autobusem MZK do przystanku GRUNWALDZKA, następnie przejść ulicą Śliską do Placu Wolności i 3 Maja lub ulicą Gwoździarską do 3 Maja,
samochodem ulicą Wojska Polskiego do Placu Wolności i 3 Maja.


Adres: ul. Wiosny Ludów 6 (Ratusz)


Budynek Urzędu Miejskiego, w którym na parterze mieści się Wydział Oświaty, 
a na pierwszym piętrze: Sekretarz Miasta oraz Biuro Rady Miasta.


Opis dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajdują się wyżej wymienione wydziały:

Opis dostępności wejścia do budynku
Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, drewniane, a wejście jest wąskie z wysokim stopniem/progiem. To wejście jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku nie ma windy.
Korytarz na parterze oraz pierwszym piętrze jest dostępny tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się na przykład na wózku jest niedostępny.
Na pierwsze piętro prowadzą schody, które nie mają  kontrastowych oznaczeń.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma pochylni. Uwaga - zewnętrzna pochylnia znajduje się na ulicy 3 Maja. Wejście, którym ewentualnie można dostać się do obiektu, na co dzień jest zamknięte. Otwierane jest na sesje Rady Miasta, okolicznościowe imprezy itp. Wewnątrz jest platforma, która znajduje się w korytarzu przed salą sesyjną. Nie ma pętli indukcyjnej.
Toaleta jest dostosowana, ale dojście lub dojazd wózkiem jest utrudnione.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym (tylko znaki pionowe) na początku ulicy Wiosny Ludów, tj. naprzeciwko budynku Urzędu Miejskiego, 
w którym znajduje się Wydział Oświaty oraz Biuro Rady Miasta. Parking ogólnodostępny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się wymieniony wydział, biuro oraz Sekretarz.

Do wydziałów, które mieszczą się przy ulicy Wiosny Ludów 6 można dojechać: 
autobusem MZK do przystanku GRUNWALDZKA, a następnie przejść ulicą Gwoździarską do ulicy Wiosny Ludów,
samochodem ulicą Grunwaldzką, Kościelną, 3 Maja do Wiosny Ludów.


Adres: ulica Przemysłowa 2 (budynek Policji)


Budynek, w którym mieści się Wydział Komunikacji, Wydział Administracyjno-Gospodarczy oraz Straż Miejska.

Opis dostępności architektonicznej obiektu, w którym znajdują się wymienione powyżej wydziały:

Opis dostępności wejścia do budynku
Osoby z niepełnosprawnościami powinny korzystać z głównego wejścia do budynku policji. Do wejścia najlepiej kierować się od strony lokalu gastronomicznego „Kuchcik”. Dojście i dojazd są oznakowane. Przed wejściem głównym jest zamontowana pochylnia. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz na wysokim parterze jest dostępny. Dojść lub dojechać wózkiem do windy można przez hol główny policji. Uwaga – winda jest starego typu z wąskimi drzwiami oraz krótkim czasem otwarcia automatycznych drzwi. Dlatego istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na wyższych kondygnacjach.

Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: wewnątrz obiektu nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta dostosowana jest na czwartym piętrze, czyli w biurze Straży Miejskiej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym znakami pionowymi przed budynkiem Policji w Koninie. Uwaga – dojazd wózkiem z opisanego powyżej miejsca parkingowego do głównego wejścia jest bardzo utrudniony. Dlatego sugerujemy skorzystanie z miejsca postojowego przy lokalu „Kuchcik”. Z tego miejsca można dojechać wózkiem do głównego wejścia.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do obiektu, w którym znajdują się wyżej wymienione wydziały.
 
Do Wydziału Komunikacji oraz Straży Miejskiej w Koninie można dojechać: 
autobusem MZK ze względu na dużą odległość budynku od przystanków jest to wariant uciążliwy dla osób, które mają problemy z poruszaniem się lub orientacją w terenie. Najbliższe przystanki autobusowe, to: WYSZYŃSKIEGO ZSGE lub PRZEMYSŁOWA - RONDO SOLIDARNOŚCI lub ALEJE 1 MAJA – BŁASZAKA, 
samochodem można dojechać ulicą Przemysłową bezpośrednio pod budynek, 
w którym znajduje się Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego oraz Straż Miejska.

Adres: ulica pułkownika Witolda Sztarka 1

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Wydział Geodezji i Katastru, Koordynator do spraw młodzieży i projektów kreatywnych, Nadzór budowlany, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Koordynator do spraw dostępności, część wydziału Centrum Organizacji Pozarządowych.

Opis dostępności architektonicznej budynku, w którym mieszczą się wymienione powyżej wydziały:

Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w szczycie budynku i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe są oznaczone, a dojście lub dojazd jest prosto do windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz oraz pomieszczenia biurowe, znajdujące się na wysokim parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 
Winda znajduje się w szczycie korytarza. Jest przystosowana do transportu osób na wózku, rodzica z dzieckiem w wózku itp. W windzie są przyciski z opisem w alfabecie Braille’a.
Na wyższe kondygnacje można się dostać także schodami, które nie mają oznaczeń.

Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnych. Dostosowana toaleta znajduje się na parterze.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na dwóch miejscach postojowych. Są one wydzielone i oznaczone znakiem pionowym i poziomym. Nie są wymalowane w kolorze niebieskim. Miejsca są zlokalizowane w szczycie budynku.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajdują się wymienione powyżej wydziały.

Dojazd do wydziałów Urzędu Miasta, które znajdują się przy ulicy Sztarka 1: 
autobusem MZK do przystanku KOLSKA – SZKOŁA lub KOLSKA - KLASZTOR, 
a następnie około 200 metrów pieszo ulicą Kolską i skręcić w ulicę Sztarka,
samochodem można dojechać od ulicy Kolskiej lub ulicy Żwirki i Wigury.