konin facebook

Ruszyła rekrutacja

Pierwszy z projektów nich (6.2 RPO) Efektywny powrót na rynek pracy! jest dedykowany 60 osobom bezrobotnym powyżej 30. roku życia, które mieszkają na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych podregionu konińskiego poprzez indywidualną o kompleksową aktywizację zawodową, drugi (7.1.2 RPO) Chcieć, to móc – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dedykowany jest 50 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostającym bez pracy, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującym się do objęcia taką pomocą, z terenu powiatów: konińskiego i m. Konin.