PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż 100% udziałów Miasta Konina w Przedsiębiorstwie Turystyczno-Handlowo-Usługowym KONIN Spółka z o.o.

Prezydent Miasta Konina zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.g ustawy z dnia 8  marca 1990 r.      o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r, poz. 994 ze zm. ), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 827 ze zm. ), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zarządzaniu mieniem państwowym ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1182 ) oraz  na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina Nr 53 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia udziałów stanowiących własność Miasta Konin w Przedsiębiorstwie Turystyczno-Handlowo-Usługowym „Konin” Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty  do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na nabycie udziałów Spółki :

1.      Aktywa Spółki stanowi udział wynoszący 22391758/32330000 części w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 276/3 o pow. 0,3233 ha położonej w Koninie  obręb Czarków oraz w prawie własności części budynku ( Hotel Konin ) wzniesionego na tej działce, stanowiącego odrębną nieruchomość ( księga wieczysta Nr KN1N/00040725/4 ). Udział w prawie własności budynku stanowi samodzielna część jedenastokondygnacyjnego obiektu hotelowo – usługowego                   z dwupoziomowym podpiwniczeniem o  pow. użytkowej 4.574,7 m2. Nieruchomość stanowi współwłasność Skarbu Państwa, Miasta Konin. Współużytkownikiem wieczystym jest Przedsiębiorstwo Turystyczno–Handlowo–Usługowe „Konin” Sp. z o.o. oraz Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie. Nieruchomość położona jest w centrum Konina u zbiegu dwóch głównych ulic : Dworcowej i Alei 1 Maja w odległości 300 m    od dworca PKP. Aktualnie budynek wykorzystywany na działalność hotelową  pod nazwą „Hotel Konin” oraz w części na działalność biurowo-usługową. Hotel Konin dysponuje  16 pokojami w kategorii 3 gwiazdkowej, 32 pokojami w kategorii 2 gwiazdkowej,           17 pokojami nie skategoryzowanymi. PTHU „Konin” Sp. z o.o. posiada zawarte umowy              najmu/dzierżawy na pomieszczenia biurowe i usługowe ( wykaz umów dostępny              w siedzibie Spółki ).

2.      Cena wywoławcza wynosi 5.200.000,- zł

3.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – PTHU KONIN” bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1 w Biurze Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem poczty na adres - Urząd Miejski w Koninie,  62-500 Konin, plac Wolności 1 w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku do godz. 1500.

4.      Oferent zobowiązany jest dokonać wpłaty wadium w kwocie 500.000,- zł na rachunek     Miasta Konin - Getin Noble Bank SA nr 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038 w takim terminie, by ww. kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 10 kwietnia 2019 roku.

5.      Oferta powinna zawierać:

a/ dane dotyczące oferenta: nazwisko i imię, dokładny adres lub nazwę i siedzibę oferenta, wypis z KRS lub z CEIDG, NIP, REGON,

b/ określenie przedmiotu oferty oraz oferowaną cenę nie niższą niż oferowaną przez organizatora przetargu  oraz sposób zapłaty,

c/ oświadczenie o przyjęciu warunków przetargowych w zakresie :

- przejęcia w formie umowy cesji umów najmu zawartych przez Spółkę,

- utrzymania stanu zatrudnienia pracowników w Spółce na co najmniej dotychczasowych warunkach przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności udziałów.

d/ czytelny podpis oferenta lub osób działających w jego imieniu,

e/ dowód wpłaty wadium.

6. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godz. 1000              w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1,  sala 101.

W przypadku złożenia przez oferentów dwóch lub więcej ofert jednakowych lub podobnych cenowo zastrzega się prawo do dodatkowego przetargu ustnego na warunkach i w terminie podanym przez organizatora przetargu.

7. O wyborze oferty lub jej odrzuceniu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

8. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zobowiązany jest do wpłaty ceny zaoferowanej najpóźniej przed terminem podpisania umowy kupna – sprzedaży – wskazanym przez organizatora, pod rygorem utraty wadium.

9. Oferentom, których oferta nie została przyjęta wpłacone wadium zostanie zwrócone na wskazane konto w terminie 3 dni.

10. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat przetargu oraz działalności PTHU KONIN Sp. z o.o. są:

a/ ze strony PTHU KONIN Sp. z o.o. – Radosław Sroczyński – Prezes Zarządu Spółki,        tel. 632493865, e-mail r.sroczynski@hotelkonin.pl

b/ ze strony Miasta Konin – Tadeusz Jakubek - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie, tel. 632401241, e-mail tadeusz.jakubek@konin.um.gov.pl

11. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku przetargu bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.