Otwarty nabór na partnera - Poddziałanie 1.4.2

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) Miasto Konin ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie Wielkopolski Wschodniej, do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu konkursowego (konkurs nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

·         Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

·         Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

·         Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu

Wnioskodawcą będzie Miasto Konin

1.        Celem Partnerstwa będzie wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu budowę oraz promocję marki Wielkopolska Dolina Energii. Projekt ma stanowić odpowiedź na wyzwania związane z transformacją gospodarczą subregionu Wielkopolski Wschodniej spowodowaną odchodzeniem od gospodarki bazującej na węglu brunatnym przy jednoczesnym wzmacnianiu i rozwoju potencjału tej części naszego regionu w oparciu o promocję gospodarczą i inwestycyjną.

2.        Przedmiotowy Projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową (konkurs nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19) umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej WRPO pod adresem:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/323

3.        Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 21.08.2019 r. do 12.09.2019 r.

4.        Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru oraz formularz oferty.

5.        Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Otwarty nabór na partnera do przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu”  

a)    osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Koninie (pok. 113) – w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30;

b)    poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. (Prawo pocztowe) – decyduje data wpływu na adres:.

Urząd Miejski w Koninie

Pl. Wolności 1

 62-500 Konin

do dnia 12.09.2019 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

6.        Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Koninie

Pl. Wolności 1

62-500 Konin

7.        Osoby do kontaktu:

·         Magdalena Jankowska tel. 63 240 12 34  magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl