Konin jutro

Celem głównym „Strategii Rozwoju Konina na lata 2015-2020” jest poprawa warunków życia mieszkańców naszego miasta. Przedstawione opracowanie wskazuje realne możliwości oraz środki prowadzące do osiągnięcia tego celu.

„Strategia Rozwoju Konina na lata 2015-2020” jest wynikiem procesu opartego z jednej strony na pogłębionej diagnozie i analizach, wynikających z dostępnych informacji, a z drugiej na wyznaczeniu celów strategicznych z udziałem zarówno interesariuszy wewnętrznych – przedstawicieli Urzędu Miasta, jak i zewnętrznych – mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji i instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Ponadto projekt strategii konsultowany był przez Konińską Izbę Gospodarczą, Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, spółki miejskie i mieszkańców miasta oraz był poddany pod dyskusję Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina, gdzie został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Przyjęcie „Strategii Rozwoju Konina na lata 2015 – 2020” wraz ze wszystkimi jej priorytetami, jako swego rodzaju planu rozwojowego dla miasta, spowoduje ujednolicenie zasadniczych kierunków jego rozwoju na najbliższe lata.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest narzędziem realizacji zamierzeń dotyczących kierunków strategicznego rozwoju Miasta zapisanych w Strategii Rozwoju Konina 2020-2025 i stanowi corocznie podstawę tworzenia projektów budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych na kolejne lata. Prowadzi do optymalnego wykorzystania środków dostępnych na inwestycje oraz do modyfikacji wydatków bieżących.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest planem kroczącym, co oznacza, że podlega czasowej aktualizacji. Aktualizacja obejmuje wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnienie danych dotyczących zadań już ujętych w Planie. Horyzont czasowy WPI ulega przesunięciu w trakcie przygotowywania kolejnych edycji planu.