Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju informuje o rozpoczęciu realizacji projektu

Projekt „Obszar Skutecznej Interwencji dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”, realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej i wyższa aktywność zawodowa u 144 osób (w tym 80 kobiet i 14 osób z niepełnosprawnościami) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, uczących się, pracujących lub zamieszkujących teren województwa wielkopolskiego, w 100% miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (powiat koniński, kolski, turecki) przez indywidualnie dobraną ścieżkę aktywizacji zawodowej.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.05.2019 - 30.11.2020

W ramach projektu będą oferowane:

 • Doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania dla 144 Uczestników Projektu – 4 godziny/UP
 • Pośrednictwo pracy dla 125 Uczestników Projektu – 6 godzin/UP
 • Atrakcyjne szkolenia, w tym 2 ścieżki:
  • Szkolenie zawodowe z certyfikacją zewnętrzną dla 120 – 80 godzin
  • 3 miesięczny płatny staż zawodowy dla 36 Uczestników Projektu
   lub
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 24 Uczestników Projektu
   • Szkolenie ABC Przedsiębiorczości – 60 godzin
   • Doradztwo indywidualne biznesowe 4 godziny/UP
  • Przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oraz wsparcie pomostowe dla 19 Uczestników Projektu
 • Możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca szkoleń oraz stypendium szkoleniowego
 • Materiały dydaktyczne

BIURO PROJEKTU:
Złotkowy 14
62-570 Rychwal
tel. 662- 533-280
mail: osi@fundacjaaktywnych.pl